Νομικές μορφές εμπορικών εταιρειών στη Ρωσία
Μάιος 19, 2019

Σύμφωνα με τον αστικό κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας στην Ρωσία μπορούν να ιδρύονται οι παρακάτω νομικές μορφές εμπορικών επιχειρήσεων: 

Ομόρρυθμη εταιρεία. Οι μέτοχοι αυτής σύμφωνα με το συμφωνητικό που συνάπτουν μεταξύ τους, ασχολούνται με την επιχειρηματική δραστηριότητα και φέρουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις της με τα περιουσιακά στοιχεία που τους ανήκουν, δηλαδή, έναντι των μετόχων της εταιρείας πλήρους ευθύνης ισχύει η ευθύνη χωρίς περιορισμούς. Ο μέτοχος της εταιρείας πλήρους ευθύνης, ο οποίος δεν είναι ιδρυτής της, φέρει την ίδια ευθύνη με άλλους μετόχους για τις υποχρεώσεις που έχουν δημιουργηθεί πριν την συμμετοχή του στην εταιρεία. Ο μέτοχος που αποχώρησε από την εταιρεία, φέρει ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας που δημιουργήθηκαν έως τη στιγμή της αποχώρησής του, εξίσου με τους λοιπούς μετόχους που παρέμειναν για διάστημα δύο ετών από την ημερομηνία έγκρισης της αναφοράς για τις δραστηριότητες της εταιρείας γα το έτος, μέσα στο οποίο εκείνος αποχώρησε από την εταιρεία.

Ετερόρρυθμη εταιρεία. Είναι η εταιρεία, στην οποία μαζί με τους μετόχους που πραγματοποιούν εμπορική δραστηριότητα εξ ονόματος της εταιρείας και φέρουν ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με την περιουσία τους, υπάρχουν μέτοχοι-επενδυτές (μέτοχοι περιορισμένη ευθύνης), οι οποίοι φέρουν το ρίσκο των απωλειών εντός των ορίων των συνεισφορών τους και δεν συμμετέχουν στην άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας από την εταιρεία.

Εταιρεία περιορισμένης ευθύνης. Είναι μια εταιρεία που έχει ιδρυθεί από ένα ή παραπάνω πρόσωπα, το μετοχικό κεφάλαιο της οποία χωρίζεται σε μερίδια, το ύψος των οποίων καθορίζεται από τα ιδρυτικά έγγραφα. Οι μέτοχοι της εταιρείας περιορισμένη ευθύνης φέρουν το ρίσκο των ζημιών που σχετίζεται με την δραστηριότητα της εταιρείας εντός των ορίων της αξίας των συνεισφορών τους.

Εταιρεία επιπρόσθετης ευθύνης. Ιδιαιτερότητα αυτής της εταιρείας είναι ότι οι μέτοχοί της φέρουν συμπληρωματική ευθύνη για τις υποχρεώσεις της εταιρείας με τον ίδιο τρόπο για όλα τα πολλαπλάσια της αξίας της συνεισφοράς τους. Όλες οι λοιπές διατάξεις του ΑΚ της ΡΟ περί εταιρειών περιορισμένης ευθύνης μπορούν να εφαρμόζονται για την εταιρεία επιπρόσθετης ευθύνης.

Ανώνυμη εταιρεία. Ως τέτοια αναγνωρίζεται η εταιρεία, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας διαιρείται σε συγκεκριμένο αριθμό μετοχών. Οι μέτοχοι της εταιρείας δεν ευθύνονται για τις υποχρεώσεις της και φέρουν το ρίσκο των ζημιών που σχετίζονται με την δραστηριότητα της εταιρείας εντός των ορίων της αξίας των μετοχών που τους ανήκουν. 

- Η ανώνυμη εταιρεία, μέτοχοι της οποίας μπορούν ελεύθερα να πωλούν τις μετοχές τους χωρίς τη συγκατάθεση των λοιπών μετόχων, αναγνωρίζεται ως ανώνυμη εταιρεία ανοιχτού τύπου. Μια τέτοια εταιρεία έχει δικαίωμα να διεξάγει μια ανοικτή εγγραφή για μετοχές που εκδίδει και για την ελεύθερη πώλησή τους υπό όρους που θεσπίζει ο νόμος. 

- Η ανώνυμη εταιρεία, μετοχές της οποίας διανέμονται μόνο μεταξύ των ιδρυτών της ή σε άλλο προηγουμένως καθιερωμένο κύκλο προσώπων, αναγνωρίζεται ως ανώνυμη εταιρεία κλειστού τύπου. Μια τέτοια εταιρεία δεν έχει δικαίωμα να διεξάγει ανοικτή εγγραφή για μετοχές που εκδίδει.

Συνεταιρισμοί παραγωγών. Είναι μια εθελοντική ένωση των πολιτών βάσει συμμετοχής για κοινή παραγωγική ή άλλη εμπορική δραστηριότητα που βασίζεται στην προσωπική τους εργασιακή ή άλλη συμμετοχή και ένωση από τα μέλη της (μετόχους) των περιουσιακών μετοχικών εισφορών. Τα μέλη ενός συνεταιρισμού παραγωγών φέρουν επικουρική ευθύνη για τις υποχρεώσεις του. Τα κέρδη του συνεταιρισμού διανέμονται μεταξύ των μελών του βάσει της εργασιακής συμμετοχής τους. Με τον ίδιο τρόπο διανέμεται και η περιουσία που μένει μετά την εκκαθάριση του συνεταιρισμού και την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πιστωτών.

Στοιχεία Επικοινωνίας

οδ. Βασιλέως Κωνσταντίνου 1,
Ναύπλιο, 211 00

Λεωφ. Βας. Σοφίας 35,
Αθήνα, 106 75

0030 213 0033 221 0030 210 3621 415 info@rusconsulate.gr